ตัวอย่างลักษณะลังเหล็กที่บรรจุมอเตอร์ไซต์แล้ว
 
 
     
1. PRODUCT AND TOOLING DESIGN
           2. AC SERVO PRESS
3. ROLL FORMING MACHINE
     
4. WELDING ROBOT
5. QUALITY CONTROL